Deze collecte dient om de kerkelijke dienstverlening die de grenzen van ons bisdom overstijgen, te helpen financieren. Het zijn diensten die door de Belgische bisschoppen in het leven zijn geroepen. Denk maar aan de werking van de bisschoppenconferentie, het Interdiocesaan Pastoraal Beraad (I.P.B), de Commissie voor Rechtvaardigheid en Vrede, Pax Christi, de Nationale Raad voor Gezinspastoraal. Ook de Nationale juridische dienst is in deze tijd onmisbaar. Door deze diensten te groeperen worden de kosten gedrukt en wordt een degelijke begeleiding (met vrijgestelden) verzekerd. Ons bisdom, dat vaak op deze diensten een beroep doet, moet met andere bisdommen solidair zijn en bijdragen voor hun werking.

Deze collecte zal gehouden worden op zaterdag 20 en zondag 21 februari 2016.